Historie


Obec Ostrovánky leží na rozhraní oblasti Kyjovska a Ždánicka, které byly v pravěku a středověku hustě osídleny.Ostrovánky jsou v písemných pramenech poprvé zmiňovány k roku 1141, ale prostor dnešního katastru měl své obyvatele již v dávném pravěku. Prozatím se na katastru obce podařilo objevit čtyři archeologické lokality, ale spousta dalších leží v bezprostřední blízkosti na katastrech sousedních obcí.

Ostrovánky vznikly pravděpodobně ještě před první písemnou zprávou na přelomu 11. a 12. století. Poprvé se Ostrovánky uvádějí v Listině o šesti arcijáhenstvích biskupství olomouckého.

V dřívějších dobách se místo Ostrovánky psalo Ostrovany anebo Ostrov, což znamená místo založené při slatině, blátě. Také snad na ostrově, když uhnuly vody zadržované polohou a povahou půdy.Když po třicetileté válce bylo pusté „Ostrovsko“ obnovováno, vyskytuje se i pojmenování „Ostrovská Lhota“.

Za česko-uherských válek utrpěly Ostrovánky natolik,že se uváděly v letech 1510 až 1515 pusté, poté připadly panství Ždánskému .Dle farní matriky ždánské začíná být Ostrovsko znovu osazováno až v 70.-80.letech 17.století.Z roku 1679 pochází první pečeť naší obce, která má ve znaku jeden velký žalud a nápis kolem „peczet diediny OSTROVAN 1679“. Z roku 1821 je dochována pečeť další. Dle pečetí byly Ostrovánky samostatnou obcí, po roce 1848 byly přiděleny jako kolonie k Nechvalínu až do r. 1888.Podruhé svou samostatnost ztratily v r. 1976, kdy se spojily s  Nechvalínem a v r. 1980 se sloučily pod MNV Bukovany dokonce tři obce – Ostrovánky, Nechvalín a Bukovany.Od r. 1990 jsou Ostrovánky opět samostatnou obcí.

Duchovní správou příslušely Ostrovánky od starodávna do Lovčic.