Základní informace


1. Oficiální název

Obec Ostrovánky


 

2. Důvod a způsob založení

Obec Ostrovánky vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění.

 


 

3. Organizační struktura

Starosta: Miroslav Dlouhý
Místostarosta: Mgr. Martin Kožuský
Účetní: Romana Slavíková


 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Bukovany

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Bukovany

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

518 618 023

4.5 Adresa internetové stránky

www.ostrovanky.cz 

4.6 Adresa e-podatelny

Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Bukovany

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec@ostrovanky.cz
(možnost použití elektronického podpisu)

4.8 Datová schránka

bcua832


 

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení (číslo účtu)

Česká spořitelna - pobočka Kyjov
Číslo účtu: 1442337369/0800


Variabilní symboly pro platby:

 • Poplatník označí veškeré své platby číslem domu (pozemku) a do zprávy pro příjemce příjmením.

 


 

6. IČO

00636827


 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

neplátce DPH


 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

Veškeré informace na Úřední desce

 


 

9. Žádat o informace lze:

 • osobně na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky  viz obecní úřad 
  není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • písemnou žádost můžete doručit:

  Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

 • Obec Ostrovánky oznamuje, že rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu,rozpočtová opatření a závěrečný účet obce Ostrovánky jsou zveřejněny na webových stránkách:  Úřední deska

  Do listinné podoby zmíněných dokumentů je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu Ostrovánky v úředních hodinách.


 

10. Příjem podání a podnětů

Stížnost, návrh, podnět či písemnou, ústní nebo telefonickou žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze podat:

10.1. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

10.2 Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

 


 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republik
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • vyhl. č. 207/2001 Sb. k provedení zákona o matrikách
 • zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 561/2004 Sb. - školský zákon
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
 • zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 • vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • vyhl. č. 442/2006 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o svobodném přístupu k informacím, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
 • vl. nař. č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
 • zák. č. 194/2009 Sb,.o datových schránkách
 •  
 • Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ nebo např.  https://www.zakonyprolidi.cz/

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Viz poplatky

 

12 .2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo dosud žádné vydáno.

 


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

13.2. výhradní licence

Dosud nebyly žádné poskytnuty.

 


 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací podle § 18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb.,
a) Počet podaných informací
Obec Ostrovánky jako povinný subjekt podle tohoto zákona obdržela v roce 2022 písemných žádostí o poskytnutí informací celkem: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: ne

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: ne

e) Další informaci vztahující se k uplatňování tohoto zákona: ne

Základní informace byly vyvěšeny na úřední desce před Obecním úřadem Ostrovánky a zpřístupněny všem občanům.

V Ostrovánkách dne 1. 2. 2023
Miroslav Dlouhý, starosta obce


 

Další povinně zveřejňované informace 

A. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte "Ostrovánky" a okres "Hodonín"
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT

 

B. Informace o územním plánu

Důvodem pro zpracování územního plánu obce vice je potřeba reagovat na aktuální potřebu aktualizovat rozvojové záměry obce ve všech funkcích a vytvořit závazný podklad pro koordinaci všech investičních i neinvestičních aktivit na území obce v intencích udržitelného rozvoje při respektování jeho přírodních a kulturních hodnot. 

Další infromace

C. Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů

Centrální registr oznámení

D. GDPR: Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

viz GDPR