Základní informace

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný oficiální název

Obec Ostrovánky

2. Důvod a způsob založení

Obec Ostrovánky vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném znění.

3. Organizační struktura

Starosta:

Miroslav Dlouhý

Místostarosta:

Mgr. Martin Kožuský

Účetní:

Romana Slavíková

4. Kontaktní spojení

Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Bukovany
telefon: 518 618 023
e-mail: obec@ostrovanky.cz
datová schránka: bcua832

Úřední hodiny:
Po: 7:30 - 11:00
Út: NEÚŘEDNÍ DEN
St: 14:00 - 17:00
Čt: 7:30 - 11:00
Pá: NEÚŘEDNÍ DEN

5. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation - GDPR).

Je to nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních údajů subjektu údajů.

Kontaktních údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):

Bc. Jakub Borek

Tel: 774 176 001

Email: jakubborek@seznam.cz

6. Bankovní spojení

Česká spořitelna - pobočka Kyjov
Číslo účtu: 1442337369/0800

7. IČ

00636827

8. DIČ

CZ00636827

9. Rozpočet obce

viz úřední deska

10. Žádosti o informace

Informace o obci a obecním úřadě lze získat na následující adrese:
Obecní úřad Ostrovánky
Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Bukovany
telefon: 518 618 023
e-mail: obec@ostrovanky.cz

Obec Ostrovánky oznamuje, že rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu,rozpočtová opatření a závěrečný účet obce Ostrovánky jsou zveřejněny na webových stránkách:   úřední deska

Do listinné podoby zmíněných dokumentů je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu Ostrovánky v úředních hodinách.

11. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnost, návrh, podnět či písemnou, ústní nebo telefonickou žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze uplatnit na adrese:
Obecní úřad Ostrovánky
Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Bukovany
telefon: 518 618 023
e-mail: obec@ostrovanky.cz

12. Opravné prostředky

místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

Obecní úřad Ostrovánky
Ostrovánky č.p. 1, 696 31 Bukovany
telefon: 518 618 023
e-mail: obec@ostrovanky.cz

13. Formuláře

Formuláře najdete na stránkách Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/

14. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Z důvodu aktuálnosti popisu postupů pro řešení životních situací odkazujeme na internetové stránky Ministerstvo vnitra a Portál veřejné správy

15. Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější zákony:

* zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
* zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
* zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
* zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
* zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
* zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
* zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
* zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
* zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
* zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR vsociálním zabezpečení
* zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
* zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
* zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
* zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
* zák.č. 564/1900 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
* zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
* zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
* zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
* zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
* zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
* zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
* zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
* zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
* zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
* zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
* zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
* zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
* zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
* zák. č. 338/1992 Sb., o dani znemovitostí
* zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
* nař.vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR korgánům obcí a obecní policii
* zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie slistinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
* vyhl. Min. Financí č. 176/1993 Sb., o nájemném zbytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
* zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
* zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
* nař. vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
* vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle § 18 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb.,
a) Počet podaných informací
Obec Ostrovánky jako povinný subjekt podle tohoto zákona obdržela v roce 2021 písemných žádostí o poskytnutí informací celkem: 0

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: žádné
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: ne

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: ne

e) Další informaci vztahující se k uplatňování tohoto zákona: ne

Základní informace byly vyvěšeny na úřední desce před Obecním úřadem Ostrovánky a zpřístupněny všem občanům.

V Ostrovánkách dne 1. 2. 2022
Miroslav Dlouhý, starosta obce

17. Seznam organizací

V obci nejsou žádné rozpočtové ani jiné organizace.

 

www.ostrovanky.cz

Ostrovánky 1
696 31 Bukovany

obec@ostrovanky.cz
starosta@ostrovanky.cz

Odkazy: KRIZPORTHlášení o pálení

Tento web nepoužívá cookies.